Program

07 EKİM 2021 PERŞEMBE
  SALON A
09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:00-10:40 Oturum Başkanı: Jülide HIZAL
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa SOYLAK
Eser Analitler için Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemlerinde Yeni Trendler
10:40-10:45 ARA
  SALON A
SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı:
Tugçe Nihal GEVREK CİVAN
Oturum Başkanı:
Baybars KÖKSOY
Oturum Başkanı:
Mehmet ATAKAY
Oturum Başkanı:
Özlem YAĞCI
10:45-11:05 S001-Polimer Kimyası
Biberiye Uçucu Yağı ve Tavuk Derisi Kolojeninden Antibakteriyel Film Eldesi ve Pastil Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Nisan Topaloğlu
S016-Organik Kimya
Enzimatik Kinetik Rezolüsyon yoluyla Kiral 1,3-keto-asetatların Sentezi
Hacer Can
S031-Fizikokimya
MAX-Faz Malzemenin Elektrokimyasal Sensor Çalışmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Vildan Şanko
S046-Malzeme Kimyası
Sıvı CO2 ortamında solgel metodu ile bor içeren silika nano partikül üretimi
Uğur Cengiz
11:05-11:25 S002-Polimer Kimyası
Stirenin ultrases destekli emülsiyon polimerizasyonunun kinetik olarak incelenmesi
İbrahim Korkut
S017-Organik Kimya
Amit Köprülü Aril/Alkil-Artesunate Türevlerinin Sentezi
Meryem Esen
S032-Fizikokimya
Perovskit Güneş Hücreleri için Donör Akseptör Tipi Boşluk Taşıyıcı Organik Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Ceylan Doyranlı
S047-Malzeme Kimyası
ZnS Nanopartikül Katkılı Kompozit Grafen Kağıt: Seçici Dopamin Tayini İçin Yeni Bir Esnek Elektrokimyasal Sensör
Ezgi Topçu
11:25-11:45 S003-Polimer Kimyası
Poli Akrilamit ve Poli Vinil Alkol Bazlı Üç Ağ Yapılı Hidrojeller ile Kontrollü İlaç Salımı
Emel Tamahkar Irmak
S018-Organik Kimya
11H-İndeno[1,2-b]-kinoksalin-11-on’un Çeşitli İmin Türevleri Sentezi ve Uygulamaları
Fatma Aydin
S033-Fizikokimya
Yüksek Derecede Işıldayan CdTeS Kuantum Noktacıklarının İki Faz Yöntemiyle Sentezlenmesi
Sacide Melek Kestir
S048-Malzeme Kimyası
Bor Türevleri Kullanılarak Anti bakteriyel Tekstil Malzemesinin Hazırlanması
Ebru Kondolot Solak
11:45-12:05 S004-Polimer Kimyası
İnsülinin Mikroenkapsülasyonu ve Kontrollü Salınımı
Özge Yılmaz
S019-Organik Kimya
Guanilhidrazonların Ninhidrin İle Reaksiyonlarının Mekanistik İncelenmesi
Aysu Özyaycı
S034-Fizikokimya
 Hidrotermal Sentez Yöntemi ile Boyar Madde Varlığında Polianilin Elektrotların Sentezi ve Süperkapasitör Uygulamaları için Elektrokimyasal Karakterizasyonu
Sibel Yazar Aydoğan
S049-Malzeme Kimyası
Gözenekleri Mikro-Organojel Yüklü Ve Mekanik Özellikleri Sıcaklık İle Değişebilen Akıllı Fibroin Kriyojelleri
Yahya Baş
12:05-12:25 S005-Polimer Kimyası
Piren Esaslı Mikrokürelerin Sentezi ve Nitroaromatik Bileşikler Üzerindeki Deteksiyon Etkinlikleri
Ece Akkoç
S020-Organik Kimya
Fonksiyonelleştirilmiş Alkinlerin Elektronca Fakir Alkenlerle Klik-Tipi Tepkimeleri
Çağatay Dengiz
S035 -Fizikokimya
Bilgisayarların Aşırı Isınmasını Önlemek için 3D Yazıcı ile Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Malzemeli Kompozit Geliştirilmesi
Sedat Emir
S050-Malzeme Kimyası
Gözenek Morfolojisi Ayarlanabilir Kauçuk Esaslı Sorbentlerin Kriyojenik Vulkanizasyonla Üretimi ve Su Ortamından Organik Kirleticilerin Örneklenmesinde Kullanımı
Berkant Yetişkin
12:25-13:00 ÖĞLE ARASI
  SALON A
13:00-13:40 Oturum Başkanı:Metin ÖZER
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Anastasios J. TASIOPOULOS
Highly Stable 2-D Zr MOFs with Exceptional UO22+ Sorption Capability
13:40-14:00 Reaxys: Yaşam Bilimlerine Kimyasal sınırları genişletmek için veriye dayalı destek
Temel içerik:
Reaxys Medisinal Chemistry Modülü, Patent tarama ve bilim insanları için Retrosentez
Konuşmacı: Sergey Varnavskiy
14:00-14:05 ARA
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı:
Fatma TELLİ
Oturum Başkanı:
Fatma AYDIN
Oturum Başkanı:
Melih Beşir ARVAS
Oturum Başkanı:
Ezgi TOPÇU
14:05-14:25 S006-Polimer Kimyası
Alkid reçine üretiminde kullanılan biyo-esaslı hammaddeler
Elif Cerrahoğlu Kaçakgil
S021-Organik Kimya
Fenilglioksal, Meldrum’s Asidi Ve Guanilhidrazonların Reaksiyonları
Hüseyin Kekeçmuhammed
S036-Fizikokimya
İzomerik Mono- ve Disakkarit Karışımlarının İyon Hareketliliği-Kütle Spektrometrisi Tekniği ile Analizi
Mehmet Atakay
S054-Malzeme Kimyası
Kalsiyum Katkılanmış Bakır Oksit İnce Filmlerin Morfolojik ve Yapısal Karakterizasyonları
Özlem Yağci
14:25-14:45 S007-Polimer Kimyası
Soya Fasülyesi Yağı Esaslı, Güç Tutuşur, UV Kürlenebilen Oligomerlerin Sentezi ve Ahşap Kaplama Uygulamaları
Zehra Yıldız
S022-Organik Kimya
Antrakinon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Kamala Asgarova
S037-Fizikokimya
Elektrokimyasal Sentez Yöntemi Kullanılarak Çelik Elektrotlar Üzerine Pirol Bazlı İletken Kaplamaların Sentezi ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi
Sıla Melahat Yılmaz
S052-Malzeme Kimyası
İpek Fibroin-Esaslı Akıllı Organohidrojeller
Çiğdem Buse Oral
14:45-15:05 S008-Polimer Kimyası
Floroelastomer (FKM) ve Silikon Kauçuk Arayüzey Etkileşiminin Reaktif Yolla Geliştirilmesi
Gizem Uzan Kar
S023-Organik Kimya
Tiyenotiyofen Temelli Malzemelerin Materyalik Özellikeri
Recep İşçi
S038-Fizikokimya
 Sorbtion of non-ferrous metal-ions by strong cation exchanger DOWEX MARATHON C and weak cation exchanger DIAION WK 40
Aygün Qocayeva
S053-Malzeme Kimyası
Kurşun Selenyum Nanoçubuk Temelli Nano Heteroeklem Güneş Hücreleri: Delik Taşıma Katmanının Cihaz Performansına Etkisi
İrem Kolay
15:05-15:25 S009-Polimer Kimyası
Biyo-esaslı kardanol içeren polimerleri ve uygulamaları
Semiha Eral
S024-Organik Kimya
4-Fenil Kumarin Türevlerinin Antikoagülant Özelliklerinin İncelenmesi
Baybars Köksoy
S039-Fizikokimya
Poli(sülfonik asit difenil anilin)/Poli(etilen oksit) Nanoliflerinin Elektrospinning Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Keziban Hüner
S051-Malzeme Kimyası
Hydrogel Compositions for Soft Tissue Bioprinting Applications Using 3D-printing Devices
Konstantinos Rogkotis
15:25-15:45 S010-Polimer Kimyası
Piren Birimi İçeren Azometin Oligomerinin Sentezi ve Termal Özellikleri
Elif Karacan Yeldir
S025-Organik Kimya
2-Bromtiyofenin Farklı 2,5-Dibromtiyofen Türevleri ile Olan Elektrokimyasal Aril-Aril Çapraz Eşleşme Reaksiyonlarının İncelenmesi
Deniz Yiğit
S040-Fizikokimya
Aktif Karbonun Yüzey Alanına Bor Bileşiklerinin Etkisi
Hacer Dolaş
S055-Malzeme Kimyası
Biyomalzemelerde Mikrobiyal Etkinlik Testlerinin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi
Çağdaş Özdemir
15:45-16:05 S011-Polimer Kimyası
Vamac Etilen Akrilik Elastomer Terpolimer Karışımlarında Vulkanizasyon Sistemi Bileşenlerinin Karışımların Mekanik ve Termal Yaşlanma Özeliklerine Etkisi
Şenay Yılmaz
S026-Organik Kimya
Potansiyel Tirozinaz ve Kolinesteraz İnhibitörleri Olarak Bazı Schiff Baz Türevleri: Sentez, Karekterizasyon ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
Reşit Çakmak
S041-Fizikokimya
Maleik Anhidrit-ard-Stiren Kopolimerinin 2-aminobenzimidazol ile modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Analitik Uygulamaları
Hacibayram Zengin
S056-Malzeme Kimyası
Sentez Yönteminin SrFeO3 Perovskit Oksit Üzerindeki Etkisi
Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin
16:05-16:25 S012-Polimer Kimyası
Farklı Etilen Akrilik Elastomer Türlerinin Termal ve Yağ Dayanım Özelliklerinin Kıyaslanması
Berna Öztürk
S027-Organik Kimya
eEF-2K Enzimini İnhibe Etme Potansiyeline Sahip Yeni Moleküllerin Sentezi
Tuğçe Nur Uslu
S042-Fizikokimya
Silika Kaplı CdSe Kuantum Noktaların Sentezi ve Karakterizasyonu
Recep Üzek
S057-Malzeme Kimyası
Kıkırdak Doku Mühendisliğine Yönelik Aloe Vera Özütü Katkılı Biyopolimerik İskelelerin Üretimi Ve Kimyasal Karakterizasyonu
Nuray Emin
16:25-16:45 S013-Polimer Kimyası
DPF Değişiminin Poli(Etilen Tereftalat) İpliğin Fiziksel Özellikleri ve Boyutsal Kararlılığına Etkisinin İncelenmesi
İnci Günaydın
S028-Organik Kimya
Bazı Yeni Hidrazon Türevlerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
Eyüp Başaran
S043-Fizikokimya
Kurşun Selenyum Kuantum Nokta ve Nanoçubuk Temelli Güneş Hücrelerinde Şeffaf ZnO Elektron İletim Tabakasının Optimizasyonu
Firdevs Aydın
S058-Endüstriyel Kimya
Sülfürik Asit Geri Kazanımı
Mehmet Yılmaz
16:45-17:05 S014-Polimer Kimyası
TAC ve OV-POSS’un PP/EPDM karışımlarının vulkanizasyon kinetiği üzerine etkisi
Gülşah Demir
S029-Organik Kimya
Yeni kinoksalin türevlerinin sentezi ve fenaçil bromürlerle reaksiyona giren farklı nükleofilik bölgelerinin incelenmesi
Zafer Şahin
S044-Fizikokimya
Silikon akrilat esaslı kopolimer sentezi ve tekstil uygulamaları
Ayşe Martin
S060-Çevre Kimyası
Biyokütlenin MCM-41 katalizörü varlığında pirolizi, elde edilen ürünlerin karakterizasyonu
Salih Genel
17:05-17:25 S015-Polimer Kimyası
Geliştirilen iodo benzoyl poli-3-hidroksibütiratın ratlarda gastrointestinal sisteme etkisi
Bengisu Yöney
S030-Organik Kimya
Yeni sentezlenen amino ve tiyoantrakinon moleküllerinin akciğer kanseri hücre hattı (A549) üzerindeki anti-proliferatif etkilerinin incelenmesi
Fidan Vagi̇fli̇
S045 -Fizikokimya
2016-2020 Yılları Arası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalında Adsorpsiyon İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
Ahmet Cengiz
 
08 EKİM 2021 CUMA
  SALON A
10:00-10:40 Oturum Başkanı: Elif KARACAN YELDİR
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Sotiris K. HADJİKAKOU
Drugs Activation with Metal Ions Towards the Discovery and Development of New Antiproliferative Agents
10:40-10:45 ARA
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı:
Diğdem ERDENER ÇIRALI
Oturum Başkanı:
Çağatay DENGİZ
Oturum Başkanı:
Songül EĞLENCE BAKIR
Oturum Başkanı:
Funda ÖZTÜRK
10:45-11:05 S061-Polimer Kimyası
Etilen akrilik (AEM) terpolimer ve Etilen propilen dien (EPDM) terpolimer Harmanlarının Karışabilirliği
Gül Şentürk Ünal
S076-Organik Kimya
Azido ve Amino Yapılarına Sahip Yeni Aminosiklitollerin Sentezi
Gökay Aydin
S091-Anorganik Kimya
BODIPY Sübstitüe Edilmiş Moleküler Metal Oksitlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Seda Çetindere
S105-Analitik Kimya
Sulu Ortamdan Metil Turuncusu Boyarmaddesinin Gideriminde Modifiye Edilmiş Kızılcık (Cornus mas L.) Çekirdeğinin Biyosorban Olarak Kullanımı
Tuğba Alp Arici
11:05-11:25 S062- Fizikokimya
Karbazol Birimi İçeren Azometin Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi
Aysel Çağlar Dalyan
S077-Organik Kimya
Bakır ile Aktifleşen Seçici Fotodinamik Terapi Ajanlarının Sentezi ve Singlet Oksijen Üretme Kapasitelerinin Tespiti
Safacan Kölemen
S092-Anorganik Kimya
Esnek Zwitteriyonik Bazlı Ligant ile Mn(II), Co(II) ve Cu(II) Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Optik Özelliklerinin Araştırılması
Esengül Çiftçi
S106-Analitik Kimya
Çeşitli Vegan Gıda Numulerindeki İnorganik Analitlerin Mikrodalga Çözündürme sonrası ICP-MS Sisteminde Eser seviyelerde Eşzamanlı Tayin Edilmesi
Sabriye Sel
11:25-11:45 S063-Polimer Kimyası
Aldehit ve Azit Grubu İçeren Çift Fonksiyonlu Hidrojellerin Üretimi ve İşlevselleştirilmesi
Nergiz Cengiz
S078-Organik Kimya
Üreaz İnhibitörü Olarak Yeni Oksadiazol-2-on Türevlerinin Sentezi
İrfan Çapan
S093-Anorganik Kimya
Piridin Sübstitüe Taç Eter Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Morfolojik Yapıları ile Termal Özelliklerinin İncelenmesi
Serhat Koçoğlu
S107-Analitik Kimya
Florimetrik Klorferon Tayini için Manyetik-Moleküler Baskılanmış Polimerlerin Kullanımı
Raif İlktaç
11:45-12:05 S064-Polimer Kimyası
Şekil Hafızalı ve Kendini Onarabilen Hidrojeller
Hüsna Kılıç
S079-Organik Kimya
3-Morfolinopropoksi Grubu İçeren Floresan Kaliks[4]aren Türevinin Sentezi ve İlaç Etken Maddeleri İçin Sensör Özelliğinin Araştırılması
Begüm Tabakcı
S094-Anorganik Kimya
Monomerik Oktahedral Bizmut(III) Benzaldehit-N-Alkil Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Özlem Aygün
S108-Analitik Kimya
UPLC-MS/MS Yöntemi ile Anne Sütünde Klaritromisinin Tayini
Aykut Kul
12:05-12:25 S065-Polimer Kimyası
Allil Glikozamin Kopolimerlerinin Sentezleri, Termal ve Biyolojik Etkinliklerinin Belirlenmesi
Fatma Telli
S080-Organik Kimya
İndol Temelli Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Minhal Yıldız
  S109-Analitik Kimya
Yumurtada Likit Kromatografisi Tandem Kütle Spektrometresi (L-MS/MS) ile Progesteron Analizi
Nihat Özcan
12:25-13:00 ÖĞLE ARASI
  SALON A
13:00-13:40 Oturum Başkanı: Kader DAĞCI KIRANŞAN
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Athanasios SALIFOGLOU
Insulin Mimetic Technology Through Metal-Induced Cell Differentiation in Diabetes Mellitus II
13:40-14:00 DENGE KİMYA TANITIMI “DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN KİMYA”
Konuşmacı: Deniz Güneş
14:00-14:05 ARA
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı:
Filiz ÇALIK
Oturum Başkanı:
Deniz CEYHAN
Oturum Başkanı:
Seda ÇETİNDERE
Oturum Başkanı:
Erol ERÇAĞ
14:05-14:25 S066-Polimer Kimyası
Selüloz İçerikli Kumaşların Alev Geciktiriciliğini ve Dayanıklılığını Arttırmak için Bor Esaslı Katkı Malzemesi Geliştirilmesi
Nasibe Arslan
S081-İlaç Kimyası
Manyetik Hipertermi-Kemoterapi İlacı Sinerjistik Etkisi İçin Kontrollü İlaç Sistemi Model Uygulaması: Doxorubicin Yüklü Manyetik γ-Fe2O3/Kitosan boncuklar
Yasemin İspirli Doğaç
S096-Anorganik Kimya
Advancements in Catalytic Oxidation of Organic Substrates with New Vanadium-Peroxido-Zwitterion Materials
Efrosini Kioseoglou
S110-Analitik Kimya
Montmorillonit-Sülfolandırılmış polieter-eter keton polimeri (sPEEK) Kompositleri Üzerinde İndigo Mavisi Adsorpsiyonu
Jülide Hızal
14:25-14:45 S067-Polimer Kimyası
Protein Adsorpsiyonunda Kullanılabilecek Polimer Karışımlarına Dayalı Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Fatma Dilekçi
S082 -İlaç Kimyası
Benzoksazol-Kinolin Türevi Bileşiklerin Dizaynı ve In Siliko Yöntemlerle VEGFR İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi
Arif Mermer
S097-Anorganik Kimya
Ternary Coordination Complexes of Flavonoids and Lanthanide Metal Ions, Design, Synthesis and Characterization
Georgios Lazopoulos
S111-Analitik Kimya
Nanoçiçek Benzeri Bi2S3 Kullanarak Pb(II) ve Cd(II)'nin Uzaklaştırılması
Cemile Özcan
14:45-15:05 S068-Polimer Kimyası
Amin ve tiyol reaktif hidrojellerin hazırlanması ve işlevselleştirilmesi
Tuğçe Nihal Gevrek Civan
S083-İlaç Kimyası
Para Kumarik Asidin Heteroarilalkil Amid Türevlerinin Sentezi ve Yağ Asidi Amid Hidrolaz (FAAH) İnhibitör Aktiviteleri
Tuğçe Gür Maz
S098-Anorganik Kimya Production of Pla Films and Enhancement with Antimicrobial Agents for Food Packaging
Konstantina Vlachaki
S112-Analitik Kimya
Sülfonasyon Atık Suyundaki Sülfit Bileşeninin Titrimetrik Olarak Tayini Ve Geri Kazanım Çalışması
Ahmet Kerem Dörtkol
15:05-15:25 S069-Polimer Kimyası
Sülfonimit içeren polifosfazenlerin yakıt hücresi membranı olarak kullanımı
Elif Büşra Çelebi
S084 -İlaç Kimyası
Bazı Yeni Hidrazit-Hidrazon Bileşiklerinin Sentezleri, Karakterizasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması
Göknil Pelin Coşkun
S099-Anorganik Kimya
Phase transitions in isostructural bismuth(III) complexes
Anita Grześkiewicz  
S113-Analitik Kimya Co3O4 Nanoparçacık Modifiye Polimer-Karbon Nanotüp Temelli Kompozit Elektrotla Rutinin Voltammetrik Duyar Tayini
Merve Aktürk
15:25-15:45 S070- Polimer Kimyası
Polisakkarit/Maleik Kopolimer Karışım Oranı ve Uyumluluğunun Dinamik Mekanik Özellikler Üzerine Etkileri
Serap Kavlak  
S127-Biyokimya
Fe²⁺ tayini için altın nanopartikül/grafen kuantum nokta temelli nanokompozitlerin sentezlenmesi
Esma Sari
S100 -Anorganik Kimya
N- Substitue Tiyosemikarbazonların Dioksomolibden(VI) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
Songül Eğlence Bakır  
S115-Analitik Kimya Karbon nanofiberlerle zenginleştirilmiş aptasensör geliştirilmesi ve impedimetrik lizozim tayinine yönelik uygulamaları
Muhammed Hüseyin Şentürk
15:45-16:05 S071-Hesaplamalı Kimya
Alkenlerin Organokatalize Oksidatif Bölünme Reaksiyon Mekanizmalarının ab initio Yöntemlerle İncelenmesi
Selçuk Eşsiz
S086-Biyokimya
Marrubium parviflorum subsp. oligodon Bitkisinin Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
Özlem Saral
S101-Anorganik Kimya
Bazı Nadir Toprak Elementi Borür Bileşiklerinin Sentezi ve Gama Işını Zırhlama Özelliklerinin Araştırılması
Mecit Aksu
S116-Analitik Kimya
Mantar Dokusundan (Tricholoma Equestre) İzole Edilen Tirosinaz Kullanılarak Optik L-Dopa Biyosensörü Hazırlanması
Zehra Özden Erdoğan
16:05-16:25 S072 -Hesaplamalı Kimya
Ryanodin Reseptörü İnhibitörü Dantrolen İçin CHARMM Kuvvet Alanı Optimizasyonu
Saliha Nur Uludağ
S087-Biyokimya
Kanser Mikroçevresinin Görüntülenmesine Yönelik PD-L1 Proteinine Özgün Yeni Peptitlerin Tasarımı
Atakan Ünlü
S102-Elektrokimya
4-Karboksifenilasetilenil Sübstitüe A3B Tipi Titanyum(IV)Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Soner Çakar
S117-Analitik Kimya
LABS Atıklarından Aktif Karbon Kullanarak Lineer Alkil Benzen Sülfonatın Geri Kazanım Çalışması
Ilgim Özdemir 
16:25-16:45 S073-Hesaplamalı Kimya Nükleik Asitlerle Etkileşen +2 Değerlikli Metal Katyonlara Özgü Kuvvet Alanı Çalışması
Başak Fındık
S088-Biyokimya
3,5-dinitro Benzohidrazitten Türetilen Bazı Yeni Hidrazon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri
Ercan Çınar
S103-Fotokimya ve Spektroskopi
Bakır Bazlı Metal Organik Yapıların Fotokatalitik Aktivitesi
Duygu Tuncel
S118-Analitik Kimya
Electropreparation of Nanosized MnO2 Doped Polypyrrole-Polycarbazole Composite on Flexible Stainless-Steel Gauze for Supercapacitor Application
Erhan Karaca
16:45-17:05 S074-Hesaplamalı Kimya İlaç-Benzeri Molekülleri için logP ve pKa Değerlerine Hesapsal bir Yaklaşım
Evrim Arslan
S089-Biyokimya
Acinetobacter baumannii’de CarO dış zar proteinin iminipenem spesifikliği
Emrah Sarıyer
S104-Adli Kimya
Sütte Tağşiş veya Zehirleme Amacıyla Kullanılan Çamaşır Suyunun Tespiti
Orhan Destanoğlu
S119-Analitik Kimya
Aromaterapide Kullanılan Uçucu Yağların Kalite Kontrol ve Analizleri
Semra Koyunoğlu
17:05-17:25 S075-Hesaplamalı Kimya
Motor Yağlarında Tortu Oluşumu Kontrolü Mekanizmasının Teorik Kimya Yöntemleri ile Açıklanması
Esra Kan
S090-Biyokimya
Silikon İmplantların Gümüş İyonu ile Kaplanarak Antibakteriyel Özellik Kazandırılması ve Enfekte Bölgelerde de kullanıma Olanak Sağlanması
Ali Araz
   
09 EKİM 2021 CUMARTESİ
  SALON A
10:00-10:40 Oturum Başkanı:İrem OKMAN KOÇOĞLU
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Filiz KURALAY
Nanosensörler ve Biyomedikal Uygulamaları
10:40-10:45 ARA
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı:
Başak FINDIK
Oturum Başkanı:
Nergiz CENGİZ
Oturum Başkanı:
Soner ÇAKAR
Oturum Başkanı:
Cemile ÖZCAN
10:45-11:05 S120- Hesaplamalı Kimya
İyonik sıvıların metal oksit desteklere bağlı iridyum kompleksleri (Ir(CO)2) üzerindeki etkilerinin modellenmesi
Deniz Akgül
S125-Biyokimya
Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleriyle Sars-Cov-2 Ana Proteaza Karşı Öncül İnhibitör Bileşiklerin Tasarımı
Deniz Ceyhan
S130-Elektrokimya
 B2 ve B6 vitaminlerinin tayini için karbon esaslı elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi
Ahmet Üğe
S135 -Analitik Kimya
İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Ununun Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi
Büşra Karkar
11:05-11:25 S121- Hesaplamalı Kimya
Kiral Tiyohidantoin Türevlerinin Stereokonversiyonuna Hesapsal Bir Yaklaşım
İpek Azizoğlu
S126-Biyokimya
Atık Sulardan Civa Tayini İçin Yüzey Plazmon Resonans Sensörlerin Hazırlanması
Duygu Çimen
S131 -Elektrokimya
Glisin-Ninhidrin Metal Kompleks Boyaların Güneş Pili Uygulamaları
Esra Kaleoğlu
S136 -Analitik Kimya
Poli-L-Lizin, Karbon Nanofiber ve Co₃O₄ Nanopartikül Temelli Amperometrik Askorbik Asit Sensörü
İrem Okman Koçoğlu
11:25-11:45 S122- Hesaplamalı Kimya
Nikotinin Klotho Proteinine Afinitesinin Moleküler Docking ile Demonstrasyonu
Deniz Karataş
S085-Biyokimya
Alzheimer Hastalığı Tedavisine Yönelik Kullanılabilecek Çeşitli İlaçların in vitro Kolinesteraz İnhibitör Etkinliklerinin Taranması
Burak Barut

S132-Elektrokimya
Piridin-2,6-dikarboksilik asit İçeren Polipirol Esaslı Grafit Keçe Elektrotların Hidrotermal Yöntemle Sentezi ve Süperkapasitör Performanslarının İncelenmesi
Melih Beşir Arvas
S137 -Analitik Kimya
Aripiprazolün elektrokimyasal özellikleri ve anodik adsorptif sıyırma voltametri yöntemi ile ilaçlarda ve biyolojik ortamlarda tayini
Elif Yüksel
11:45-12:05 S123-Tekstil Kimyası
Pamuklu Kumaşların Güç Tutuşurluk Etkisinin Geliştirilmesi için Fosfor-Bor-Azot Sinerjik Etkili Amino-asit Bazlı Alev Geciktirici Sentezi ve Uygulaması
Gülşah Özçelik
S128 -Biyokimya
Glioblastoma: Dörtlü sinyal yolağı, İmmünoterapi ve Biyobelirteçler
Fatih Kar
S133 -Elektrokimya
Doğu Karadeniz Bölgesine özgü bitki boyalarının doğal boya duyarlı güneş panelleri(BDGP) üretiminde kullanımı ve verimin karşılaştırılması
Kadircan Tüzüner
S138 -Analitik Kimya
Derin ötektik çözücü ortamında sentezlenen redoks polimerine dayanan Fe3O4 nanopartikül temelli elektrotların geliştirilmesi ve elektrokimyasal sensör uygulamaları
İrem Uysal
12:05-12:25 S124 - Tekstil Kimyası
Reaktif Boyarmaddeler ile Gerçekleştirilen Dijital Baskı İşleminde Üre Yerine Alternatif Kimyasal Maddelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Selin Arıcı
S129 -Biyokimya
Resveratolün antikanser özelliklerinin incelenmesi
Tugba Akcan Kardaş
 S134 -Elektrokimya
Yeni nesil 2 boyutlu nanomalzeme modifiye tek kullanımlık elektrokimyasal sensör sistemlerinin geliştirilmesi
Gülşah Çongur
S059-Çevre Kimyası
Yuvacık (Kirazdere) Baraj Gölü Yüzey Sedimanlarında Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi
Barış Güzel
12:25-13:00 ÖĞLE ARASI
  SALON A
13:00-13:40 Oturum Başkanı:Hakan KANDEMİR
Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa GÜZEL
Story of Favicovir and Investigation of Natural Medicines for the Treatment of Covid-19
13:40-14:00 SPONSOR SUNUMU-1
14:00-14:40 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Bahattin YALÇIN
Marmara Denizi’nin Kimyası: Deniz Salyası Oluşumunda ve Önlenmesinde Kimyanın Önemi
14:40-16:00 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME
33. Ulusal Kimya Kongresi – 7-9 Ekim 2021 – Online